Bij de begraafplaats

In deze tuin van stilte staan wij

om afstand te doen

van Femke,

ons kind, onze zus,

geliefde van ons allemaal.

 

In deze tuin van stilte

vragen wij

dat Gods liefde

haar zal dragen naar zijn licht,

zijn vrede.

 

In deze tuin van stilte

vragen wij

dat als haar lichaam tot stof wordt

haar geestkracht en sprankeling

bij ons zal blijven.

 

(het neerleggen van 3 stenen)

 

In deze tuin van stilte

vragen wij

dat de herinnering aan haar leven

met ons mee zal gaan

onze toekomst

– hoe gebroken ook – tegemoet.

 

In deze tuin van stilte

vragen wij

dat de bloemen hier straks neergelegd

onze liefde voor haar

kleurrijk zichtbaar maken.

 

In deze tuin van stilte

vragen wij

om in mensenharten

en door mensenhanden

als door de Eeuwige zelf gedragen te worden.

Zo moge het zijn.

 

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome

Uw wil geschiedde,

gelijk in de hemel alsook op de aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

en leidt ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze

want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid.

Amen.

 

Zegen

Laten wij dan in vrede van hier gaan

gedragen door de zegen van God

 

De genade van onze Heer,

Jezus Christus,

de liefde van God

en de gemeenschap met de Heilige Geest

is met jullie allen.

Amen.